נדחתה תביעת פיצויים לירידת ערך בגין הרכבת הקלה בתל אביב

כך נקבע ערר מס' תא/95547/07

ועדת הערר קבעה:

"לבחינת השאלה האם נגרמה פגיעה למקרקעין בגין אישור תכנית, יש לבחון את כלל רכיבי המצב התכנוני הקודם, לעומת כלל רכיבי המצב התכנוני החדש. יש לדחות את הטענות בדבר אי יכולת הגשת תביעה לפי סעיף 197 לחוק בגין אישור תמ"א 23/א', ולדחות לגופה גם הטענה בדבר רצף תכנוני אחד בין תמ"א 23/א' לבין תמ"מ 1/5. "

להחלטה זו השלכה על כלל התביעות שהוגשו בגין הרכבת הקלה מאחר שרובן הוגשו בגין תכנית תמ"מ 1/5 ומי שלא הגיש תביעה בגין תכנית תמ"א 23/א' פספס את הרכבת בגלל התיישנות.